Cieľ činnosti a členstvo

Cieľom Heraldického klubu je najmä:

  • vytváranie podmienok na šírenie heraldickej kultúry v Slovenskej republike, predovšetkým na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi svojimi členmi o používaní súčasných rodových erbov v každodennom živote
  • zabezpečovanie prednáškových, výstavných a publikačných aktivít,
  • organizovanie spoločenských stretnutí svojich členov zameraných na výmenu skúsenosti používania rodových erbov.
  • vedie svojich členov k výchove a vzdelávaniu mladej generácie na školách a hodnotám heraldickej kultúry v praktickom živote.

Členstvo v klube je riadne, čestné a asociované. Členom klubu sa môže stať každý nositeľ erbu, zapísaného v Heraldickom registri Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o členstvo požiada a ktorého členstvo odporučia aspoň traja členovia klubu.