Heraldický klub

Heraldicky klubVítame Vás na internetovej stránke Heraldického Klubu.

Heraldický klub je dobrovoľným združením fyzických osôb, nositeľov erbov, registrovaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vznikol na základe priateľského porozumenia jeho členov a na základe úcty k heraldickým hodnotám a v záujme pestovania heraldickej kultúry v Slovenskej republike.

Heraldický klub rozvíja spoluprácu s inými klubmi, spolkami a združeniami pôsobiacimi v oblasti heraldiky.

Orgánmi Heraldického klubu sú:

  • Valné zhromaždenie
  • Rada klubu
  • Prezident
  • Tajomník
  • Kontrolór

Valné zhromaždenie Heraldického klubu je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva ho rada najmenej raz do roka. Rada môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť členov klubu, ak o to požiada 1/3 všetkých členov alebo ak to vyžadujú naliehavé okolnosti, písomnou pozvánkou /e-mail, pošta/.

Do právomoci Valného zhromaždenia Heraldického klubu patrí:
a/ schvaľovať zmeny a doplnky stanov,
b/ voliť orgány klubu /prezidenta, radu, vrátane náhradníkov a kontrolóra/,
c/ schvaľovať návrh rozpočtu združenia na kalendárny rok,
d/ schvaľovať správu o hospodárení klubu,
e/ schvaľovať ročné plány činnosti klubu a ich vyhodnotenie,
f/ rozhodovať o odvolaní členov orgánov klubu,
g/ rozhodovať o ďalších dôležitých otázkach činnosti klubu.

Rada Heraldického klubu je výkonným orgánom klubu. Organizuje a riadi činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Rada je sedemčlenná, tvorí ju prezident, tajomník a päť členov. Môže na zasadania prizývať aj náhradníkov bez hlasovacieho práva. Volí ju valné zhromaždenie na obdobie piatich rokov. Rada zo zvolených členov volí tajomníka a ekonóma. Ďalší členovia sa podieľajú na činnosti rady podľa pokynov prezidenta.

Do pôsobnosti rady patrí:
a/ plniť úlohy vyplývajúce z uznesení valného zhromaždenia,
b/ pripravovať zasadania valného zhromaždenia a materiály na zasadanie,
c/ organizačne a technicky pripravovať stretnutia členov klubu,
d/ vypracúvať materiály na zasadanie orgánov klubu,
e/ rozhodovať o udelení ocenení a vyznamenaní členov klubu,
f/ rozhodovať o prijatí za člena klubu,
g/ rozhodovať o priznaní čestného členstva v klube,
h/ rozhodovať o priznaní titulu Čestný prezident klubu
i/ zastupovať klub vo vzťahu k iným subjektom,
j/ plniť ďalšie úlohy, ktoré jej vyplynú medzi zasadaniami valného zhromaždenia.