Kontaktné údaje

Heraldický klub, občianske združenie
Križkova 7
811 04 Bratislava
IČO: 307 996 78
DIČ: 2022341079
nie sme plátcom DPH

________________________________________

Špeciálny bankový účet pre platby na Almanach:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2585 3346
SWIFT: TATR SK BX
VS: datum, KS: 558, ŠS: nič nepísať
Poznámka: Priezvisko + Meno

________________________________________

Bežné platby posielajte bankovým prevodom na účet:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2279 2910
SWIFT: TATR SK BX
Poznámka: Priezvisko + Meno

Publikácia Heraldický Almanach IV je vydávaná s finančnou podporou MF SR. Jednou s podmienok pridelenia finančnej podpory je, že publikácia nebude predávaná.

Heraldický klub nepredáva publikáciu Heraldický Almanach IV.

Heraldický klub, občianske združenie, ako organizácia nezaložená za účelom podnikania, pred vydaním tejto publikácie žiada armigerov ktorých údaje sú publikované v tejto publikácii o príspevok, ktorý bol stanovený výborom HK, a ktorého výška sa vzťahuje na počet odobraných publikácií.

Heraldický klub, občianske združenie, ako organizácia nezaložená za účelom podnikania, nemá žiadne príjmy podliehajúce Dani z príjmov právnickej osoby a ani neuvažuje o tom, že by takéto príjmy mala v budúcnosti z dôvodu vysokých nákladov na podvojné a zložité účtovníctvo skladajúce sa v takomto prípade z príjmov podliehajúcich a nepodliehajúcich DPPO.

Heraldický klub môže v prípade príspevku na Heraldický Almanach vyhotoviť Darovaciu zmluvu pre prispievateľa.

Takáto Darovacia zmluva ako účtovný doklad nemôže byť zahrnutá do výdajov znižujúcich základ dane u osôb podliehajúcich DPPO alebo DPFO. Jedná sa o „nedaňový náklad.“

Heraldický klub vydáva toto upozornenie pre armigerov aby sa predišlo nedorozumenia pri platbách z účtov právnických a fyzických osôb podliehajúcich DPPO a DPFO a ich zaradeniu v účtovníctve platiacich podnikajúcich právnických alebo fyzických osôb.